Karibi Tánc Klub

www.facebook.com/karibitancklub

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36-20-435-6657

 

HÁZIREND ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁSZF ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI NYILATKOZAT
pdf download icon pdf download icon pdf download icon pdf download icon

 

Házirend

Kedves Jelentkező!

Jelen Házirend a Karibi Tánc Klub táncóráinak és rendezvényeinek szervezője, Karibi Tánc Klub Bt. (székhelye: 1041 Bp. Laborfalvi Róza u. 15., cégjegyzékszáma: 01-06-779202, telefonszám: +36 20 435 6657, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (továbbiakban: Karibi Tánc Klub) által szervezett táncórák (ide értve a salsa wellness hétvégéken, salsa nyári táborokban történő táncoktatásokat is), salsa partyk és egyéb rendezvények (továbbiakban: rendezvény) területére történő belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

Szeretettel köszöntünk a Karibi Tánc Klubban, köszönjük hogy megtisztelsz minket bizalmaddal. Mielőtt rendezvényeinken részt veszel, kérjük olvasd el az alábbi tájékoztatót. 

A Karibi Tánc Klub rendezvényein mi mindig arra törekszünk, hogy Ti - az órák résztvevői - felhőtlenül jól érezzétek Magatokat, ehhez azonban kérjük az alábbiak megértését és betartását.

 1. Váltócipő használata ajánlott, bizonyos helyeken kötelező! Rendezvényeinket kihelyezett helyszíneken tartjuk. Az adott helyszín házirendjének betartása mindenkire nézve kötelező! A helyszínen vagy az eszközökben okozott károkért mindenki saját maga vállalja a felelősséget.
 2. Kérjük, értékeidre fokozottan ügyelj! Bár lopásra eddig nem volt példa, nem tudunk felelősséget vállalni az elveszett, eltulajdonított tárgyakért és eszközökért.
 3. A táncórákon tilos a dohányzás, illetve alkohol, drogok, illegális szerek fogyasztása, továbbá rendezvényeinken tilos minden olyan tevékenység és magatartás folytatása, ami a mi tevékenységünkkel nem összeegyeztethető, illetve tevékenységünket akadályozza, jogszabályba ütközik, közerkölcsöt sért.
 4. Tanfolyamainkat csoportos órák keretében tartjuk, rendezvényeinken mindenki kizárólag saját felelősségére vehet részt! Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett látogathatják az órákat, melynek biztosítása a szülő kötelezettsége, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Karibi Tánc Klub kizárja. Rendezvényeinken vagy annak kapcsán keletkező sérülésekért, egészségkárosodásért, balesetekért, anyagi károkért nem vállalunk felelősséget!
 5. Mindenki csak a szintjének, előképzettségének megfelelő szintű órákon, oktatáson vehet részt, viselkedésével nem zavarhatja az oktatást, illetve a többi jelentkezőt.
 6. Kérjük, hogy rendezvényeinken a csoportról, vagy annak egyes tagjairól beleegyezésük nélkül kép- és hangfelvételt (audio, video vagy fotofelvételeket) ne készíts. Amennyiben a fentik betartásával kép- és hangfelvételt készítesz, azt nem értékesítheted, és ellenérték fejében (vagy kereskedelmi célból ellenérték nélkül) nem hasznosíthatod, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatod. Az általad készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatod, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheted. 
 7. A Karibi Tánc Klub, illetőleg megbízottja a rendezvényekről kép- és hangfelvételt készíthet, ezért a rendezvényeken való részvételeddel kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rólad kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárulsz annak közléséhez. Egyidejűleg tudomásul veszed, hogy a rólad készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, azaz a Karibi Tánc Klub bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára. Az adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon (www.karibitancklub.hu/kapcsolat) találod.
 8. Amennyiben valaki az oktató figyelmeztetése ellenére sem tartja be a házirendet, valamint az órán részt vevőket megjelenésével, magatartásával, ápolatlanságával zavarja, az oktató megtagadhatja oktatását, tanfolyamon való részvételét.

A rendezvényre szóló jegy, bérlet megvásárlása, a rendezvényre történő regisztráció, illetve a karszalag átvétele a Karibi Tánc Klub Házirendjének – adott személy általi – elfogadását is jelenti!

Fent leírtak elfogadását és betartását köszönjük, jó szórakozást kívánunk!

Csatlakozz hozzánk, és kövess minket facebookon is!

Lájkold oldalunkat, és csatlakozz zárt csoportjainkhoz, hogy mindig időben értesülj eseményeinkről!

 

Adatkezelési tájékoztató

a Karibi Tánc Klub (Karibi Tánc Klub Bt.) tevékenysége keretében végzett adatkezelésekről

 

Hatályba lépés időpontja:

2018. május 25.

 

I. Adatkezelő neve és elérhetősége

Adatkezelő neve: Karibi Tánc Klub Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1041 Bp. Laborfalvi Róza U. 15.

Cégjegyzékszáma: 01-06-779202

Adószáma: 22540298-1-41

Telefonszám: +36 20 435 6657

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő: -

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak

Az Adatkezelő Karibi Tánc Klub elnevezéssel táncoktatást, zumba órák tartását és ezekhez kapcsolódó kiegészítő (wellness és nyári tábor során történő oktatás, salsa party és zumba maraton) szolgáltatásokat nyújt. 

Az Adatkezelő az érintetteket az előzőekben körülírt tevékenységei keretében történő, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

Jelen tájékoztató 1 példányban az Adatkezelő székhelyén kinyomtatott formában elérhető, valamint elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Adatkezelő honlapján (www.karibitancklub.hu/index.php/kapcsolat)

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az Adatkezelő közérthető adatkezelési tájékoztató állít össze az érintettek részére. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy garantálja az érintettek személyes adatainak biztonságát.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Az Adatkezelő kizárólag az érintett által tudomására hozott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára - a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint és a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben kerülhet sor az ott meghatározott terjedelemben.

Az Adatkezelő alaptevékenysége keretében végzett adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Alapfogalmak:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (pl. a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakóhelye)

érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató alapján érintett a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy)

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő az Adatkezelő; 

adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog biztosítása.

III. Adatkezelési célok, jogalapok, az érintettek és a kezelt személyes adatok kategóriái

III.1. Az adatkezelő tánc és zumba óra szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

III.1.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái, érintettek kategóriái

Az Adatkezelő táncórák tartásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ennek keretében szerződés létrehozása (jegy-, illetve bérletvásárlás), tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése és kapcsolattartás céljából, valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése, rögzítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi:

 1. Érintett neve;
 2. Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén);
 3. Érintett táncóráinak helyszíne;
 4. Honnan értesült a tanfolyamról, neme, melyik településről/kerületből érkezett (anonimizált adatfelvétel);
 5. Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

Az érintett által megadott 1-3. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a megrendelés elküldése érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4–5. adatkategóriák vonatkozásában az adatok, illetőleg a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. 

III.1.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az 1-3. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

A 4. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ezen adatokat az adatkezelő az egyéb személyes adatoktól elkülönítetten, keletkezésük időpontjától anonimizált módon kezeli, így a GDPR (26) preambulumbekezdése alapján az adatvédelem elveit ennek megfelelően (az anonim információkra) nem kell alkalmazni.

Az adatkezelés időtartama: Az anonimizált adatokat az Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig kezeli.

A 6. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

III.2. Az adatkezelő „zumba maraton” szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

III.2.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő zumba maraton tartásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint kép- és hangfelvételek vonatkozásában az adatkezelés a zumba maraton közös élményének rögzítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi:

 1. Érintett neve;
 2. Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén);
 3. Érintett életkora;
 4. Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

Az érintett által megadott 1-3. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a megrendelés elküldése érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. 

III.2.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az 1-3. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

A 4. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

III.3. Az adatkezelő „salsa wellness hétvégén” és”salsa nyári táborban”, táncoktatás szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

III.3.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő „salsa wellness hétvégén” és ”salsa nyári táborban”, táncoktatás szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában a rendezvény hangulatának, a táncoktatás közös élményének rögzítése és az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi:

 1. Érintett neve;
 2. Érintett lakcíme;
 3. Érintett telefonszáma;
 4. Érintett e-mail címe;
 5. Érintett által megrendelt szolgáltatás típusa;
 6. Érintett életkora;
 7. Érintett szobatársa;
 8. Részvételi díj rendezésének módja;
 9. Érintett által megjegyzésként megadott egyéb adat;
 10. Érintett táncóráinak helyszíne;
 11. Érintett mióta táncol;
 12. Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

Az érintett által megadott 1-11. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele.

III.3.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az 1-11. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

A 12. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

III.4. Az adatkezelő „salsa party” rendezvény és azon történő táncoktatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

III.4.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő a rendezvény és az azon történő táncoktatás szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában a rendezvény hangulatának, a táncoktatás közös élményének rögzítése és az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi:

 1. Érintett neve (számla kibocsátása esetén);
 2. Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén);
 3. Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

Az érintett által megadott 1-2. kategóriába tartozó adatok számla igénylése esetén a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 3. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele.

III.4.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az 1-2. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

A 3. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

III.5. Az adatkezelő Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelése

III.5.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról kiállított számviteli bizonylatok (számlák) megőrzése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi:

 1. Számlázási adatok (Érintett neve, számlázási címe);

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

A számviteli bizonylat kiállításához az 1. kategóriába tartozó adatokat számla igénylése esetén az érintett köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a számla nem állítható ki.

III.5.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés az adatkezelő a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: Megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg.

III.6.Az Adatkezelő által végzett panaszkezelési tevékenység keretében történő adatkezelés

III.6.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő alaptevékenységéhez kapcsolódó panaszok kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, a panaszos tájékoztatása a panaszkezelés eredményéről, az Adatkezelő törvényes működésének biztosítása.

Kezelt adatok kategóriái:

 1. Érintett panaszos neve;
 2. Érintett panaszos lakcíme;
 3. A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. Az érintett panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 5. A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 6. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével a panaszos aláírása;
 7. A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 8. A panasz egyedi azonosítószáma.

Érintettek kategóriái: Az Adatkezelővel jogviszonyban álló panaszos természetes, illetve egyéb panaszt benyújtó természetes személy.

III.6.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a szerződés hatálya, illetve a szerződés megszűnését követően a polgári jogi elévülési idő. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban nem álló panaszos érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a panasz megválaszolását követően a polgári jogi elévülési idő.

IV. Az Adatkezelő tevékenysége keretében végzett adattovábbítási műveletei

IV.1. Adattovábbítás a „salsa wellness hétvége” és”salsa nyári tábor” helyszínét biztosító és az érintettel külön szerződést kötő üzemeltető részére

Az Adatkezelő a fenti rendezvények megvalósulása érdekében az érintettek regisztrációjának elküldésével történő kezdeményezésére továbbítja a rendezvények helyszínét biztosító adatkezelők részére. A  továbbított személyes adatok:

 1. Érintett neve;
 2. Érintett lakcíme;
 3. Érintett telefonszáma;
 4. Érintett e-mail címe;
 5. Érintett által megrendelt szolgáltatás típusa;
 6. Érintett életkora;
 7. Érintett szobatársa;
 8. Részvételi díj rendezésének módja;
 9. Érintett által megjegyzésként megadott egyéb adat;

Adattovábbítás célja: Az adatok továbbításának célja a rendezvény megvalósulásához szükséges szerződés létrehozása az érintett és a rendezvények helyszínét biztosító adatkezelők között. 

Adattovábbítás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötendő adásvételi szerződés előkészítése, létrehozása és teljesítése az érintett kezdeményezésére. 

Adattovábbítás időtartama: Az adattovábbításra az adásvételi szerződés megkötését követően egy alkalommal kerül sor a fenti célok érdekében.

Adattovábbítás címzettje „salsa wellness hétvége” esetén: Hotel Karos Spa (Cím: 8749 Zalakaros, Alma u. 1, Telefonszám: (93) 542 500), „salsa nyári tábor” esetén: Hotel Annabella*** Superior, Balatonfüred (Cím: 8230 Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25, Telefonszám: (87) 889 431);

IV.2. Hatósági, bírósági megkeresés alapján történő adattovábbítás, illetőleg az Adatkezelő által kezdeményezett eljárások

Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítását végzi, amennyiben hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szerv, szervezet vagy személy az adattovábbítást az Adatkezelő számára megfelelő jogszabályi hivatkozás mellett előírja. 

Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítására abban az esetben is jogosult, ha bírósági peres nem peres, illetőleg hatósági eljárás kezdeményezője az Adatkezelő az eljárás kezdeményezésére kizárólag a vonatkozó jogszabály adatkezelési előírásainak megfelelően kerül sor. Az Adatkezelő a legszükségesebb, az eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges adatkörök továbbítását végzi. 

V. Adatfeldolgozók adatkezelése az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe szerződés alapján. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

Adatfeldolgozó adatai:

Adatkezelési tevékenység leírása:

Maracas Bt. 

(1116 Bp. Adony u. 12.)

Az adatfeldolgozó könyvelési szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére a III.5. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában. 

Google Űrlapok és Google Táblázatok szolgáltató: Google LLC

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; Graben 19 1010 Wien, Austria)

Az adatfeldolgozó az érintett által a regisztrációja során megadott adatokat továbbítja, valamint az adattárolási szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a III.3. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában. 

Facebook Ireland Ltd. 

(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

Az adatfeldolgozó az érintettekről – hozzájárulásukkal vagy hozzájárulásukat nem igénylő módon – készült felvételek tárolására és az Adatkezelő zárt csoportjaiban történő megosztására irányuló szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a III.1.-III.4. pontban meghatározott adatkezelések vonatkozásában. 

VI. Személyes adatok tárolása és biztonsága

VI.1. Papír alapú dokumentumok kezelése

A papír alapú levél, küldemény, egyéb dokumentumok jól zárható helyiségben kerülnek elhelyezésre az adatkezelő székhelyén, azokhoz kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai férhetnek hozzá. A személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum kizárólag iratmegsemmisítő segítségével semmisíthetőek meg.

VI.2. Informatikai rendszerben tárolt személyes adatok kezelése

Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelő utasítása szerint eljáró adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az Adatkezelő adatkezelése során a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja: 

 • a hozzáférés bizalmi jellegének biztosítása felhasználóazonosítással és jogosultságok kezelésével;
 • a belépésre, az adatokhoz való hozzáférésre kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai jogosultak;
 • az adatokról készített biztonsági mentés biztosításával az adatok legfeljebb 12 óra elteltével visszaállíthatók.

VII. Érintettek jogai

VII.1. A személyes adatok törlése, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő köteles törölni a kezelt személyes adatot, ha

 1. az érintett azt kéri, illetőleg hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha a GDPR az adatok további kezelését lehetővé teszi;
 2. az adatkezelés célja megszűnt;
 3. az érintett tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, kivéve, ha az Adatkezelő képes közérthetően bizonyítani az érintett számára az adatkezelés jogosságát;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. az adatkezelés határideje eltelt.

Az érintett kérelmet nyújthat be személyes adatainak törlése iránt, illetőleg ha az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli személyes adatát, bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás a pontosításhoz szükséges időtartamra vonatkozik;
 2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi adatainak törlését és kéri a felhasználás korlátozását;
 3. az adatkezelési cél megszűnt, de az érintett kéri adatainak kezelését jogi igénye érvényesítéséhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a fenti feltételek egyike fennáll.

VII.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintett külön kérése nélkül is köteles pontosítani, javítani az általa helytelenül kezelt adatot.

VII.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén az Adatkezelő kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha bizonyítja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett érdeleivel szemben.

VII.5. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérelmére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e („hozzáférési jog”). Az Adatkezelő az érintett kérésére külön tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, a továbbítással érintett címzettek, az adatkezelés időtartama, az érintetti jogok gyakorlása, a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel, az adatok forrása tekintetében. Az Adatkezelő általánosságban köteles teljeskörű és közérthető tájékoztatást nyújtani az érintett részére az adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről. Ha az érintett kéri, az Adatkezelő a személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja.

VII.6. Érintetti kérelmek benyújtásának, kezelésének rendje

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmeiket szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen, e-mailben, postai úton) jelenthetik be az Adatkezelő elérhetőségin. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, kért információkról. A tájékoztatást az Adatkezelő az érintett által kért módon adja meg.

Ha a kérelmet benyújtó személy kiléte kétséges, az Adatkezelő az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információkat kérhet. Az Adatkezelő a kiegészítő tájékoztatásra felhívó levelét a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi. 

Az Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés tekintetében külön díjazást főszabály szerint nem számít fel, kizárólag abban a kivételes esetben, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy az érintett az adatokról többszöri másolatot kér és a kérelem teljesítése különösen jelentős adminisztratív költséggel jár.

VII.7. Érintett jogorvoslati lehetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál benyújtható panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adataival kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnek nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban súlyos jogsérelem érte, illetőleg az Adatkezelő az adatkezelés során nem tartja be a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult panaszbejelentést tenni. 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 • honlap: www.naih.hu 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Karibi Tánc Klub (Karibi Tánc Klub Bt.)

 

Hatályba lépés időpontja:

2018. május 25.

 

I. A szolgáltató neve és elérhetősége

Szolgáltató neve: Karibi Tánc Klub Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 1041 Bp. Laborfalvi Róza u. 15.

Cégjegyzékszáma: 01-06-779202

Adószáma: 22540298-1-41

Telefonszám: +36 20 435 6657

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárhely szolgáltató adatai: TLT Telecom (1117 Bp. Budafoki út 70., és Google Űrlapok tárhelyének szolgáltatója: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; Graben 19 1010 Wien, Austria),

a www.karibitancklub.hu oldal üzemeltetője, valamint az általa létrehozott Google regisztrációs űrlapok tartalmáért felelős szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

II. A szolgáltatás igénybevétele

II.1. A szolgáltatás igénybe vevője

Jelen szerződéses feltételek hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján - a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

II.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybevételével (a szolgáltatás használatával, illetve a szolgáltatásra történő regisztrációval) ráutaló magatartással tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában és Házirendjében foglalt valamennyi feltételt. 

II.3. A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.karibitancklub.hu, www.facebook.com/karibitancklub oldalakon kínált és Google regisztrációs űrlap (a továbbiakban: Űrlap) igénybevételével lefoglalható „salsa wellness hétvége” és „salsa nyári tábor” rendezvényeken való részvétel lefoglalása és táncoktatás szolgáltatások nyújtása. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem nyújt szálláshely, utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységnek minősülő szolgáltatást. Ezen szolgáltatásokat Vevő a rendezvény helyszínét biztosító szolgáltatótól közvetlenül veszi igénybe.

III. A szerződéskötés lépései

III.1. A szerződéskötés folyamata

A lefoglalni kívánt szolgáltatás részletes leírását, ellenértékét a Szolgáltató honlapján és facebook oldalán elhelyezett ismertető, valamint a rendezvények külön facebook esemény oldala tartalmazza. A megrendelni kívánt szolgáltatás lefoglalása és így a szerződéses nyilatkozat megtétele (a továbbiakban: regisztráció) a Szolgáltató által erre a célra fenntartott Űrlap segítségével történik, amelynek elérhetőségét a Szolgáltató a rendezvények leírásánál közli. A regisztráció a regisztrációs űrlap egyes sorainak megfelelő kitöltésével, ennek keretében a személyes adatok (név, lakcím, életkor, melyik helyszínen táncol, mióta táncol, szobatársak) megadásával, a megrendelni kívánt szolgáltatás pontos típusának és a fizetési mód kiválasztásával, egyéb megjegyzés rögzítésével és a regisztrációs feltételek, ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató és a rendezvény házirendjének elfogadásával, továbbá annak elküldésével történik. A regisztráció elküldése nem kötött regisztrációhoz.

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a regisztrációs adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a ezt a megjegyzés rovatban jelezni, ahol további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a regisztráció elküldését megelőzően a vissza gomb segítségével, a regisztráció elküldését követően pedig a Szolgáltató elérhetőségeire (pl. e-mail címére) megküldött kérésével javíthatja. 

A Vevő a „Küldés” gombbal fejezheti be és adhatja le regisztrációját, melyről 24 órán belül a regisztrált e-mail címére az elküldött megrendelésével megegyező tartalmú automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel a Szolgáltatót a fenti elérhetőségein. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

Vevő érvényes megrendeléséhez a regisztrációs lap kitöltése után 7 napon belül rendeznie kell a foglaló vagy a teljes részvételi díj megfizetését a Szolgáltató felé a szolgáltatás ismertetőjében, illetve a regisztrációs Űrlapon feltüntetettek szerint, ellenkező esetben az online regisztráció törlődik. A szerződés a felek között a foglaló megfizetésével jön létre, amelyre a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései – természetes személy fogyasztó vonatkozásában - abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a szerződő felek kizárólag (így például a regisztráció megerősítéseként történő foglaló átadása során) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak, illetve azt üzlethelyiségen (bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét nem állandó jelleggel folytatja) kívül kötötték.

III.2. A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon tárolja. A szerződés nyelve magyar. 

IV. A szolgáltatás ellenértéke és fizetési feltételek

IV.1. A szolgáltatás ellenértéke

A szolgáltatás ismertetőjében, illetve a regisztrációs Űrlapon a szolgáltatás, illetve egyes típusai mellett feltüntetve található a szolgáltatás ellenértéke, amely nem tartalmazza a Vevő által a rendezvény helyszínét biztosító szolgáltatónak – külön szerződés alapján - közvetlenül fizetendő költségeket (jellemzően: idegenforgalmi adót, a külön fogyasztás költségeit és a parkolás díját). Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja. Vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten elfogadja, hogy a rendezvény időpontjához képest 15 napon túli lemondás esetén – a VII.1. pontban meghatározott kivétellel - a foglaló nem jár vissza, 15 napon belüli lemondás esetén pedig pénzvisszafizetésre semmilyen esetben sincs mód.

IV.2. Az ellenérték teljesítése

A Vevő a megrendelt szolgáltatás ellenértékét készpénzben vagy SZÉP kártya vagy ezek kombinációjának használatával előre köteles megfizetni a szolgáltatás ismertetőjében, illetve a regisztrációs Űrlapon meghatározottak szerint

V. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelt szolgáltatást a Vevő a szolgáltatás ismertetőjében, illetve a regisztrációs Űrlapon meghatározott időpontban és feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatás teljes ellenértékének határidőben történő befizetését követően. A megrendelt, de igénybe nem vett vagy a szolgáltatás kezdő időpontjához képest 15 napon belül lemondott szolgáltatás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában az ellenértéket visszafizetni.

VI. Panaszkezelés és kellékszavatosság

VI.1. A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait a Szolgáltató fenti elérhetőségein terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

VI.2. Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén, kellékszavatosság

A megrendelt szolgáltatásra a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül - köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

VII. Az elállás és felmondás joga

VII.1. Az elállási és felmondási jog gyakorlásának módja, határideje

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vevőt a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog, illetve olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a fenti határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Elállás, illetve felmondás esetén a Vevő az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) a Szolgáltató fenti elérhetőségeire.

Az elállási/felmondási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat (link: www.karibitancklub.hu/index.php/kapcsolat) felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

VII.2. A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

Ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztónak minősülő Vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 

VII.3. A Szolgáltató kötelezettségei az elállási/felmondási jog gyakorlása esetén

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

VII.4. A Vevőt megillető elállási/felmondási jog gyakorlásának akadályai

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

VIII. Felelősség kizárása

VIII.1. A Szolgáltatón kívül álló okból bekövetkezett károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a weboldala, a regisztrációs űrlap használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért. Nem felel továbbá a szolgáltatás helyszínét biztosító szolgáltató érdekkörében bekövetkezett károkért vagy az általa nyújtott szolgáltatásokért, a szolgáltatásból eredő esetleges károkért. 

VIII.2. A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója a www.karibitancklub.hu/index.php/kapcsolat hivatkozáson, házirendje a  www.karibitancklub.hu/index.php/kapcsolat hivatkozáson érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

IX.2. Szerzői jog

A Szolgáltató weboldalán, facebook oldalán és regisztrációs űrlapján elhelyezett tartalom, az oldalak külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. Az oldalak bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

IX.3. A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület), 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

IX.4. Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, fogyasztónak minősülő Vevő esetében az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződés vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b), illetve a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) illetékességét.

 1. IX.5. Joghatóság és illetékesség kikötése

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2018. május 25. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: www.karibitancklub.hu/index.php/kapcsolat

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

karibitancklub.hu © 2017. All Rights Reserved.